#335 – Do You Know the Way to Slan Jose?

Gorgeous LeGuin books, more Bobiverse! and our final take on Slan.